Burak Sancaktar

Ph.D. Student
Mechanical Engineering, CHN
Northeastern University
Advisor(s): Dr. Ahmed Busnaina
Email: sancaktar.b@husky.neu.edu
Phone: (617) 373-8297